ˆ

Archiwum - Zamówienia Publiczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

PYTANIA I ODPOWIEDZI - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 3 (BZP 3502 - 2017)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-25 09:29:08

Akapit nr 1 - brak tytułu

Kołobrzeg, 11 stycznia 2017 r.
 
Wyjaśnienia treści SIWZ
 
 
Uczestnicy postępowania
 
 
 
Informacja dla wykonawców biorących udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Ochronę budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że od Wykonawcy wpłynęły niżej wymienione zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi następującej treści:
 
  1. Wnoszę o wykreślenie z SIWZ z załącznika nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia punkt 17
    o treści „zamawiający wymaga aby wykonawca był włączony do Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Miasta Kołobrzeg”. W uzasadnieniu podaję, że zapis ten w sposób znaczny ogranicza konkurencyjność w ogłoszonym przez Państwa przetargu. Z tego co nam wiadome, do systemu włączone są wyłącznie lokalne firmy jak Agencja Ochrony Lex Crimen Sp. z o.o. czy Agencja Ochrony Szabel Sp. z o.o. Powyższy zapis SIWZ narusza zatem przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), w tym w szczególności trzech zasad wynikających z art. 7 ust. 1 ww. ustawy tj.: „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości”. Kwestionowany pkt 17 załącznika nr 1 w sposób bezpośredni i celowy uniemożliwia wielu podmiotom złożenie oferty w przedmiotowym przetargu oraz realizację umowy
    w przypadku wyboru oferty. Tym samym zapis ten działa na szkodę zarówno oferentów jak i zamawiającego i przez to nie powinien się ostać w treści SIWZ. Stąd wniosek o jego wykreślenie jest konieczny i właściwie uzasadniony.
Odp. Zamawiający określił opis przedmiotu zamówienia i warunki jakie muszą spełniać podmioty, które będą realizowały usługę według zobiektywizowanych aktualnych potrzeb.  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jest jednostką podległą Urzędu Miasta
w Kołobrzegu, na jego obiektach realizowane są niektóre działania związane z obroną cywilną, czy klęskami żywiołowymi. Ponadto jest jednostką, na której obiektach organizowane są imprezy masowe. W przypadku zaistnienia takiej konieczności Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji poprzez firmę realizującą usługę dozoru obiektu ma możliwość użycia większej ilości sił i środków ratowniczych w krótkim czasie.
W związku z powyższym wymóg SIWZ określony w pkt. 17 załącznika nr 1, uzasadniony jest specyfiką przedmiotu zamówienia, bieżącymi potrzebami i wymogami zamawiającego.
Udział w Zintegrowanym Systemie Ratowniczym jest dobrowolny, potwierdzony aktem przystąpienia do systemu i polega na partnerskiej współpracy uczestników systemu mającej na celu niesienie pomocy poszkodowanym i ograniczenie zniszczeń i strat.
Akces o przystąpienie do Zintegrowanego Systemu Ratowniczego może złożyć każda firma. Ich liczba nie jest ograniczona, brak jest również jakichkolwiek wymogów, co do regionu - miejsca zarejestrowania firmy, aby mogła być włączona do Systemu.
Włączenie do Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Miasta Kołobrzeg nie jest zatem warunkiem, który ograniczałby w jakikolwiek konkurencję, ponieważ o przystąpienie do Systemu może wystąpić każdy Wykonawca.
Ponadto to Zamawiający jest gospodarzem postępowania i jego uprawnieniem jest określenie przedmiotu zamówienia oraz ustalenie warunków udziału w postępowaniu
w sposób zapewniający sprawne przeprowadzenie postępowania i uzyskanie przedmiotu zamówienia odpowiadającego wymogom zamawiającego. Zamawiający ustala istotne warunki zamówienia odpowiednio do uzasadnionych potrzeb i celu prowadzonego postępowania. Jednym z istotnych warunków zamówienia jest, aby wykonawca który będzie świadczył usługę ochrony budynków, osób i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu był włączony do Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Miasta Kołobrzeg. Uzasadnienie przedstawione we wniosku o wykreślenie powyższego wymogu z SIWZ w żaden sposób nie wykazuje, że jakikolwiek wykonawca może być  dyskryminowany przez zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Z wiedzy Zamawiającego wynika, że na dzień ogłoszenia pierwszego postępowania dotyczącego „Ochrony budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu”  były 4 firmy włączone do Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Miasta Kołobrzeg. Ponadto nie ma w tym Systemie ograniczeń co do ilości firm, które mogą być do niego włączone. Więc nie może być mowy o jakimkolwiek ograniczaniu konkurencji przez Zamawiającego w tym zakresie.
Wobec powyższego Państwa wniosek o wykreślenie zapisu punktu 17 z załącznika nr 1 jest bezzasadny. Zapisy SIWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.
 
Powyższe wyjaśnienia treści SIWZ zostały dokonane zgodnie z art. 38 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku i są dla Wykonawców wiążące.
 
 
 
Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Dawid Data wytworzenia informacji: 2017-01-11 14:51:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Dawid Data wprowadzenia do BIP 2017-07-25 09:29:08
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Świąder Data udostępnienia informacji: 2017-07-25 10:13:33
Osoba, która zmieniła informację: Dariusz Świąder Data ostatniej zmiany: 2017-07-25 10:13:32
Artykuł był wyświetlony: 412 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu