ˆ

Archiwum - Zamówienia Publiczne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu 3 (BZP 3502 - 2017)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-25 09:43:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie nr 25481 - 2017 z dnia 2017-02-15 r.
Kołobrzeg: Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
 Numer ogłoszenia: 3502
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, krajowy numer identyfikacyjny 33102915400000, ul. ul. Łopuskiego  38, 78-100   Kołobrzeg, państwo Polska, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 35 51 400, faks 94 35 51 384, e-mail
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
 
 I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
 
 SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ochrona budynków, osób i mienia oraz konwój środków pieniężnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
A.271.1.2017.KD
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
 II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest ochrona budynków, osób i mienia należącego do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, przez co rozumie się nieprzerwane pełnienie obowiązków bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej przez pracowników ochrony. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, by w celu zapewnienia należytej realizacji zamówienia Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę, lub Podwykonawca, skierował do realizacji umowy osoby zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Usługi ochroniarskie.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4
 Dodatkowe kody CPV:
 SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
 III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
 III.3) Informacje dodatkowe:
 SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
 Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/02/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT508000
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert2
 w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
 nie
Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN” Sp. z o.o. ,  ,  ul. Brzozowa 27,  75-136,  Koszalin,  kraj/woj. zachodniopomorskie
 Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
 Skrót literowy nazwy państwa:
 Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
 Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1041753.91
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1041753.91
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1051694.40
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
 Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
 IV.8) Informacje dodatkowe:
 IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
 Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
 Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Dawid Data wytworzenia informacji: 2017-02-15 15:04:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Dawid Data wprowadzenia do BIP 2017-07-25 09:43:52
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Świąder Data udostępnienia informacji: 2017-07-25 10:13:33
Osoba, która zmieniła informację: Dariusz Świąder Data ostatniej zmiany: 2017-07-25 10:13:32
Artykuł był wyświetlony: 418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu