ˆ

Archiwum - Oferty pracy

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Z-ca Dyrektora ds. Obiektów Sportowych i Marketingu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-26 09:40:23

Akapit nr 1 - brak tytułu

A.110.1.2017.KB
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
W KOŁOBRZEGU
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
                                            ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
II. NAZWA STANOWISKA :  Z-ca Dyrektora ds. Obiektów Sportowych i Marketingu

 
III. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE:
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:
1)  jest obywatelem polskim,  
2)  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
3)  posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
4)  nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5)  cieszy się nieposzlakowaną opinią
6)  posiada wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kierunek: prawo, administracja, ekonomia, zarzadzanie, zarządzanie i marketing, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, techniczne
7)  posiada co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywała przez co najmniej 3 lat działalność gospodarczą
o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
8)  inne umiejętności: obsługa komputera w zakresie: pakiet biurowy Microsoft Office  (Word, Excel)
9)  znajomość przepisów prawnych  
ü  Ustawa o sporcie
ü  Ustawa prawo zamówień publicznych
ü  Ustawa o finansach publicznych
ü  Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
ü Ustawa o ochronie informacji niejawnych
ü Ustawa o ochronie danych osobowych
ü Ustawa o dostępie do informacji publicznych
ü Ustawa o samorządzie gminnym
ü Ustawa o pracownikach samorządowych
ü Ustawa o prawie budowlanym
ü Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich,
ü Ustawa prawo wodne
ü Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 
Dodatkowe wymagania:
1)     doświadczenie w zarządzaniu wydarzeniami lub obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz organizacji imprez masowych,
2)     doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje lub programy wspierające rozwój sportu,
3)     preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym,
4)     umiejętność organizacji pracy,
5)     zdolność podejmowania decyzji,
6)     umiejętność analityczna,
7)     komunikacja werbalna i pisemna,
8)     uprzejmość,
9)     kreatywność.

 
IV.       KRYTERIA OCENY:
1)  Kompetencje intelektualne,
2)  Kompetencje kierownicze,
3)  Kompetencje osobiste,
4)  Kompetencje społeczne.
 
V.        ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU
1)     nadzoruje i koordynuje zadania w Dziale Obiektów Sportowych,
2)     nadzoruje i koordynuje zadania w Dziale Marketingu,
3)     przygotowuje niezbędne materiały planistyczne w sprawach merytorycznych oraz dla potrzeb planowania budżetowego,
4)     przygotowuje projekty: zarządzeń Dyrektora, zarządzeń Prezydenta Miasta, uchwał Rady Miasta Kołobrzeg w zakresie należącym do właściwości działu,
5)     przygotowuje oraz nadzoruje umowy w zakresie pasa technicznego plaży,a w szczególności prawidłowość zawierania tych umów i ich realizację, przygotowanie i przedstawienie własnej koncepcji zarządzania Miejskim Ośrodkiem  Sportu  i  Rekreacji z  wykorzystaniem  potencjału  i  majątku Instytucji,
6)     przygotowanie i przedstawienie własnej koncepcji wykorzystania potencjału firmy, modelowania oferty sprzedażowej, budowanie marki zakładu spójnej
z polityką marketingową Kołobrzegu, jako miasta promotora sportu i rekreacji,
7)     nadzoruje zadania wykonywane w związku z administrowaniem
i zarządzaniem obiektów należących do MOSiR-u,
 8)      kreuje politykę sprzedażową MOSiR oraz nadzoruje jej realizację,
9)     koordynuje współpracę z lokalnymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi,
koordynuje działania związane z pozyskiwaniem sponsorów do współpracy przy wydarzeniach sportowych,
10)  współpracuje z Prezydentem Miasta oraz jego reprezentantami w dziedzinie polityki promocyjnej Kołobrzegu, oraz dba o realizowanie ogólnie obranej strategii w posunięciach MOSiR,
11)  wnioskuje w sprawie zatrudnienia i zwolnienia oraz w sprawach dyscyplinarnych w stosunku do podległych pracowników,
12)  przygotowuje, nadzoruje i koordynuje wykonywanie czynności z zakresu merytorycznego przygotowania materiałów w sprawie udzielania zamówień publicznych, konkursów ofert, a w szczególności opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa z oraz obowiązującym „Regulaminem udzielania zamówień publicznych”, oraz uczestniczy w komisjach przetargowych,
13)  współpracuje z pozostałymi komórkami MOSiR.
VI.                         INFORMACJA O WSKAŹNIKU  ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOSiR w Kołobrzegu, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił ponad  6%.
 
VII.  INFORMACJA O WARUNKACH PRACY
1)     praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
2)     praca przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie
3)     praca w budynku MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
4)     praca w godzinach od 7:00 do 15:00
 
VIII. WYMAGANE  DOKUMENTY
1)        List motywacyjny,
2)        Kwestionariusz kandydata C.V.(do pobrania na stronie internetowej MOSiR lub w Dziale Płac i Kadr MOSiR),
3)        Kserokopia dokumentu poświadczająca wymagane wykształcenie,
4)        Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
5)        Referencje wskazane,
6)     Kserokopie innych wymaganych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
7)     Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8)     Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
9)     Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902).
Termin składania ofert:do dnia 30 maja 2017 r.
Miejsce składania ofert : Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Dział Kadr i Płac
                Kołobrzeg, Ul. Łopuskiego 38

 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres MOSiR-u (liczy się data wpływu do MOSiR) z dopiskiem: - dotyczy konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze – Z-ca Dyrektora ds. Obiektów Sportowych i Marketingu w Kołobrzegu.
Aplikacje, które wpłyną do MOSiR po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.mosir.kolobrzeg.pl oraz na tablicy informacyjnej MOSiR w Kołobrzegu
ul. Łopuskiego 38.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Osoba, która wytworzyla informację: Katarzyna Boryczko Data wytworzenia informacji: 2017-05-15 12:41:00
Osoba, która odpowiada za treść: Katarzyna Boryczko Data wprowadzenia do BIP 2017-07-26 09:40:23
Wprowadził informację do BIP: Dariusz Świąder Data udostępnienia informacji: 2017-07-26 09:44:40
Osoba, która zmieniła informację: Dariusz Świąder Data ostatniej zmiany: 2017-07-26 09:44:40
Artykuł był wyświetlony: 471 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu