ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 01.OP.2020Drukuj informację Ogłoszenie numer: 01.OP.2020

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Z-ca Dyrektora ds. Obiektów Sportowych i Marketingu

Miejsce pracy: Kołobrzeg

Wymiar etatu: pełny etat

Ilość etatów: 1

Wydział: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Data udostępnienia: 2020-07-22

Ogłoszono dnia: 2020-07-22 przez

Termin składania dokumentów: 2020-08-03 00:00:00

Nr ogłoszenia: 01.OP.2020

Zlecający: Joanna Malinowska

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) pracownikiem samorządowym zatrudnionym na kierowniczym stanowisku urzędniczym może być osoba, która spełnia niżej wymienione wymagania:
 1. jest obywatelem polskim,  
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 
 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią
 6. posiada wykształcenie: wyższe pierwszego lub drugiego stopnia
  w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, kierunek: prawo, administracja, ekonomia, zarzadzanie, zarządzanie i marketing, turystyka i rekreacja, wychowanie fizyczne, techniczne.
 7. posiada co najmniej 2 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub wykonywała przez co najmniej 2 lat działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
 8. inne umiejętności: obsługa komputera w zakresie: pakiet biurowy Microsoft Office  (Word, Excel)
 9. znajomość przepisów prawnych: 
 • Ustawa o sporcie
 • Ustawa prawo zamówień publicznych
 • Ustawa o finansach publicznych
 • Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • Ustawa o ochronie danych osobowych
 • Ustawa o dostępie do informacji publicznych
 • Ustawa o samorządzie gminnym
 • Ustawa o pracownikach samorządowych
 • Ustawa o prawie budowlanym
 • Ustawa o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich",
 • Ustawa prawo wodne
 • Ustawa o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w zarządzaniu wydarzeniami lub obiektami sportowo-rekreacyjnymi oraz organizacji imprez sportowych w tym masowych,
 2. doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na inwestycje lub programy wspierające rozwój sportu,
 3. preferowane doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym,
 4. umiejętność organizacji pracy,
 5. zdolność podejmowania decyzji,
 6. umiejętność analityczna,
 7. komunikacja werbalna i pisemna,
 8. uprzejmość,
 9. kreatywność.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. nadzoruje i koordynuje zadania w Dziale Obiektów Sportowych,
 2. nadzoruje i koordynuje zadania w Dziale Marketingu,
 3. przygotowuje niezbędne materiały planistyczne w sprawach merytorycznych oraz dla potrzeb planowania budżetowego,
 4. przygotowuje projekty: zarządzeń Dyrektora, zarządzeń Prezydenta Miasta, uchwał Rady Miasta Kołobrzeg w zakresie należącym do właściwości działu,
 5. przygotowuje oraz nadzoruje umowy w zakresie pasa technicznego plaży,
  a w szczególności prawidłowość zawierania tych umów i ich realizację, przygotowanie i przedstawienie własnej koncepcji zarządzania Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji z wykorzystaniem potencjału i majątku Jednostki,
 6. przygotowanie i przedstawienie własnej koncepcji wykorzystania potencjału firmy, modelowania oferty sprzedażowej, budowanie marki zakładu spójnej
  z polityką marketingową Kołobrzegu, jako miasta promotora sportu i rekreacji,
 7. nadzoruje zadania wykonywane w związku z administrowaniem
  i zarządzaniem obiektów należących do MOSiR-u,
 8. kreuje politykę sprzedażową MOSiR oraz nadzoruje jej realizację,
 9. koordynuje współpracę z lokalnymi klubami i stowarzyszeniami sportowymi,
  koordynuje działania związane z pozyskiwaniem sponsorów do współpracy przy wydarzeniach sportowych,
 10. współpracuje z Prezydentem Miasta oraz jego reprezentantami w dziedzinie polityki promocyjnej Kołobrzegu, oraz dba o realizowanie ogólnie obranej strategii w posunięciach MOSiR,
 11. wnioskuje w sprawie zatrudnienia i zwolnienia oraz w sprawach dyscyplinarnych w stosunku do podległych pracowników,
 12. przygotowuje, nadzoruje i koordynuje wykonywanie czynności z zakresu merytorycznego przygotowania materiałów w sprawie udzielania zamówień publicznych, konkursów ofert, a w szczególności opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia, zgodnie z przepisami prawa z oraz obowiązującym „Regulaminem udzielania zamówień publicznych”, oraz uczestniczy
  w komisjach przetargowych,
 13. współpracuje z pozostałymi komórkami MOSiR.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. praca przy monitorze ekranowym co najmniej 4 godziny dziennie
 3. praca w budynku MOSiR ul. Łopuskiego 38, 78-100 Kołobrzeg
 4. praca w godzinach od 7:00 do 15:00

V. Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny,
 2. Kwestionariusz kandydata C.V.(do pobrania na stronie internetowej MOSiR lub w Dziale Płac i Kadr MOSiR www.bip.mosir.kolobrzeg.pl),
 3. Kserokopia dokumentu poświadczająca wymagane wykształcenie,
 4. Kserokopie dokumentów poświadczających staż pracy,
 5. Referencje wskazane,
 6. Kserokopie innych wymaganych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,
 7. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (do pobrania na stronie internetowej MOSiRwww.bip.mosir.kolobrzeg.pl ),
 8. Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 9. Własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2020-08-03 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub pocztą na adres MOSiR-u (liczy się data wpływu do MOSiR) z dopiskiem: - dotyczy konkursu na kierownicze stanowisko urzędnicze – Z-ca Dyrektora ds. Obiektów Sportowych
i Marketingu w Kołobrzegu.
c. Miejsce:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji - Sekretariat
Kołobrzeg, ul. Łopuskiego 38

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Malinowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-22 13:31:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dariusz Świąder
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-22 13:35:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dariusz Świąder
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-18 10:34:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
659 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony